Category Archives: Szkoła, nauka, ludzie

Sklep internetowy z odzieżą damską

Coraz więcej osób woli wykonywać zakupy przez internet siedząc wygodnie w swoim własnym domu. Jest to zdecydowanie o wiele lepsza forma wykonywania zakupów, zwłaszcza podczas zimnych i deszczowych dni. Co ciekawe według badań o wiele

WARTOŚCIOWA STRATEGIA

Wartościową strategią jest modyfi­kowanie zachowania, kiedy to wzmacnia się pozytywnie pożądane zachowa­nie, a przy zachowaniu niepożądanym stosuje się wzmocnienia negatywne lub kary. Nie wszyscy przystają na to, że są to jedyne strategie efektywne w przypadku

W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH

W niektórych przypadkach poprawiła się umiejętność czytania ze zrozumieniem. Co ciekawe, metody nauczania zastosowane w eksperymencie bardzo przypominają metody, które badacze zalecają w nauczaniu dzieci zdolnych. W przypadku dzieci zdolnych przydatne są takie metody, jak

NIEUCHRONNE DYLEMATY

Na przykład czy narzucanie norm regulujących życie szkoły jest równoznaczne z brakiem poszanowania kultury ucznia? Doświadczeni nauczyciele dochodzą do wniosku, że szacunek dla kultury wszystkich uczniów wcale nie wymaga odrzucenia szkolnych reguł. Punktualność, jak wiele

NARZUCANIE WYMAGAŃ

Nie znaczy to jednak, by narzucać wymagania w klimacie upokorzeń i kar. Nauczyciel powinien bez emocji objaśniać normy i ich skutki uczniom i rodzicom. Nie można zostawić żadnych wątpliwości, że normy szkolne obowiązują tylko w

ODDZIAŁY SZKOLNE

Współcześnie oddziały szkolne obejmują zróżnicowane, wielokulturowe gru­py uczniów. Dla nauczyciela zasadnicze znaczenie ma ukształtowanie klas, w których wszyscy uczniowie traktowani są jednakowo bez względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne albo trudności w nauce. Formując

WŚRÓD GŁÓWNYCH SPOSOBÓW

Na pięć głównych sposobów edukacji wielokulturowej składa się: modyfi­kowanie czynności dydaktycznych pod kątem nauczania dzieci o specjalnych ptrzebach lub odmiennych kulturowo; kształtowanie wzajemnego szacunku i uznania między grupami kulturowymi; dokonywanie zmian w programie nauczania w

DŁUGOLETNIE BADANIA

Długoletnie badania wykazały, że uczniowie z grup mniejszościowych otrzymują gorsze wykształcenie w rezultacie systemu doboru do szkół, furkacji i grupowania według zdolności oraz odmiennych wzorów interakcji z nau­czycielami.Należy uszanować odmienności językowe. Uczniowie nie używający do­minującego

JAK W INNYCH PRZYPADKACH

Podobnie jak w innych przypadkach, wiedza nauczyciela, rozumienie samego siebie i przemyślenie kontaktów międzykulturowych są podstawą pomyślnego kształtowania klasy i szkoły jako środowisk wielokulturowych.Osobisty i zawodowy rozwój nauczyciela wymaga życzliwego stosunku do ludzi należących do

WŁĄCZENIE TREŚCI DO PROGRAMU

Aby włączyć wielokulturowe treści kształcenia do programu, nauczyciele najczęściej stosują studium kultury grupy, studium tematu i studium zja­wiska. Do strategii nauczania służących edukacji wielokulturowej należą między innymi: osadzenie nauczania w wiedzy, którą uczeń już ma (wiedza

ŁAD KLASOWY

Kiedy nauczyciele opowiadają o najtrudniejszych problemach, z jakimi mieli do czynienia w pierwszych latach nauczania, najczęściej wspominają lad klasowy i dyscyplinę. Chociaż wiedza o ładzie i dyscyplinie w klasie wzbogaciła się przez ostatnie dwudziestolecie i

PODSTAWA POJĘCIOWA

Po drugie, nie jest możliwe całkowite rozdzielenie funkcji kierowniczych i dydaktycznych nauczyciela. Każdy wybrany przez nauczyciela model czy strategia nauczania to jednocześnie pewien system społeczny i pewne okreś­lone wymagania, które oddziałują na postępowanie zarówno nauczyciela,