Category Archives: Szkoła, nauka, ludzie

TRAFNE PLANOWANIE

Nauczyciele, którzy trafnie planują czynności i zadania, którzy podej­mują rozsądne decyzje o wykorzystaniu czasu i pomieszczenia, którzy dys­ponują wystarczającym repertuarem metod nauczania, formują środowisko dydaktyczne odporne na zakłócenia ładu i dyscypliny.Po trzecie, zaprowadzanie ładu klasowego

SPRAWDZENIE ZDOLNOŚCI

Nawet gdyby mieli rację, to sprawdzianem zdolności nauczyciela do kierowania jest właśnie ład i dys­cyplina; kiedy na tym polu coś się nie wiedzie, wychodzi to na jaw prędzej niż jakiekolwiek inne niepowodzenie w nauczaniu. Co

UCZEŃ

Celem badań ukierunkowanych na pojedynczego ucznia było wykrycie przyczyn sprawiającego kłopoty zachowania ucznia oraz opracowanie metod postępowania, z których mógłby skorzystać nauczyciel. Tej tradycji badaw­czej przewodzą głównie psychologowie kliniczni i związani z poradnictwem (np. Dreikurs

EKOLOGIA KLASY

Przedmiotem badania są tu sposoby pozyskiwania uczniów dla współpra­cy z nauczycielem oraz wciągania ich do nauki. Z tego punktu widzenia głównym zadaniem nauczyciela jest tak zaplanować i zharmonizować staran­nie przemyślane czynności grupowe, żeby przebiegały płynnie.

PROCESY GRUPOWE

Perspektywę ekologiczną przyjęli też inni badacze, których prace interesu­ją nas w tym miejscu: Walter Doyle i Kathy Carter (1984) z Uniwersytetu Arizony. Zajęli się oni związkiem między określonymi zadaniami dydaktycz­nymi a zaangażowaniem uczniów i ładem klasowym.

W CIĄGU PEWNEGO CZASU

Na przykład w ciągu pewnego czasu pani Dee zadawała uczniom rozmaite większe i mniejsze prace pisemne: wypracowanie — porównanie świąt Bożego Narodzenia z opowiadania Tru mana Capote’a A Christmas memory ze świętami obchodzonymi przez nich

ZDOLNI UCZNIOWIE

Uczniowie, nawet uważani za bardzo zdolnych, posługiwali się specjalną taktyką w rodzaju mnożenia pytań albo udawali zagubienie po to, żeby zmusić panią Dee do sprecyzowania polece­nia. Innymi słowy, uczniowie wywierali na nauczycielkę wpływ, by w

EFEKTYWNOŚĆ NAUCZANIA

W takich chwilach pryskał porządek, a lekcja odzyskiwała zwykły bieg i rozmach dopiero wtedy, kiedy nauczycielka ustąpiła i dostar­czyła uczniom wszystkich wskazówek i pomocy, których żądali. Innymi słowy, nauczycielka była zmuszona wybierać między samodzielnym wykony­waniem

OBSERWUJĄC SKUTECZNYCH NAUCZYCIELI

Od lat siedemdziesiątych Edmund Emmer, Carolyn Evertson, Julie San- ford i ich koledzy, wszyscy z Uniwersytetu Teksasu, wyszukują różnice w sposobach używanych przez rozmaitych nauczycieli przy zaprowadzaniu ładu w klasie. Obserwując i dokładnie badając skutecznych

DWIE WAŻNE KWESTIE

Interesowały ją dwie ważne kwestie: jakie czynności służące utrzymaniu ładu są związane z zachowaniem uczniów — tym ukierunkowanym na wykonanie zadania i tym, które powoduje zamie­szanie, oraz jakie różnice i jakie podobieństwa występują w czynnościach

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY CZYNNOŚCIAMI

Podobnie jak Kounin, Sanford wykryła silną zależność między pewnymi czynnościami nauczyciela a wykonywaniem przez ucznia zadania. Kiedy porównała grupę najlepiej utrzymujących ład z grupą najsłabszą, stwierdziła, że ci pierwsi: Władali procedurami, za pomocą których panowali na

ŁAD EFEKTYWNY

Podejmiemy kolejno trzy tematy: czynności prewencyjne w zaprowadzaniu ładu, czynności interwencyjne w przypadku wystąpienia zachowań niewłaści­wych lub destruktywnych oraz sposoby demonstrowania pewności siebie i wykorzystania władzy.Z wieloma problemami wynikającymi z niewłaściwego zachowania ucz­niów efektywny nauczyciel