Category Archives: Wierzyć z dziećmi

PIERWSZE LATA ŻYCIA

W pierwszych latach życia następuje odkrycie przeciwieństw — ja i ten drugi, kobieta i mężczyzna, przyjaciel i wróg, dobro i zlo, wspaniałe i niebezpieczne — a nawet zagadki życia i śmierci. Nie ma chyba takiego drugiego

OGROMNE ZAINTERESOWANIE

Wiara zaś to odejście od takiej postawy, to powrót do rze­czywistości, nawrócenie się ku Bogu i akceptacja własnej odpo­wiedzialności. Dziecko uczestniczy w takim „nawróceniu intensywniej niż wielu dorosłych. To nie przypadek, że po trzech pierwszych

W IMIĘ TATY I MAMY

Pierwotne doświadczenia dziecka są początkiem i wprowa­dzeniem w historię jego życia i historię jego wiary. Są to szcze­gólne doświadczenia: istnieje związek między pierwszym ludz­kim kontaktem z matką i ojcem a jego przeżyciem Boga. W kon­tekście

OJCIEC I MATKA

Matka i ojciec są przedstawicielami Boga: nie tylko dlatego, że są wszechobecni, a wydają się wszystkowiedzący i wszechmocni, lecz dlatego, że dziecko jest od nich całkowi­cie uzależnione. Rodzice oznaczają coś więcej niż rodzice w rze­czywistości,

PIERWSZA SZKOŁA WIARY

Ojciec znaczy powaga i władza. On przychodzi do domu z pracy, ze świata. Od niego oczekuje się przewodnictwa. Odiseria Knechtle nazwała kontakt z rodzicami „pierwszą szkołą wiary”, „pierwszą lekcją religii”. Człowiek nie może zaufać Bogu nie

PRAGNIENIE BEZPIECZEŃSTWA

Każde dziecko ma jednak głęboko zakorzenione w sercu prag­nienie bezpieczeństwa, szczęśliwej przyszłości, pocieszenia i uznania, przeznaczenia i spełnienia. Wie o istnieniu tych prag­nień niezależnie od rozczarowań. Reakcją jednego będzie opo­zycja wobec Ewangelii, zapowiadającej spełnienie, a

DZIECKO ZNAJDZIE BOGA

Dzie­cko znajdzie „swego Boga” dopiero wtedy, gdy zrozumie, że Bóg to ktoś inny, większy niż rodzice. Chodzi tu z jednej stro­ny o doświadczenie miłości, z drugiej zaś o uwolnienie się z ludzkich więzów parazależności. Żaden

ZIARNO TO SŁOWO BOŻE

Mówiąc naszym ludzkim językiem: aby móc uwie­rzyć w Boga, potrzebne jest doświadczenie wspólnoty. Z tej przypowieści o Jezusie można wysnuć jeszcze zupełnie inną interpretację. Ziarno to słowo Boże. Dobra ziemia, w którą można zapuścić korzenie,

W KRĘGU RELIGII

W Starym Testamencie obserwujemy odej­ście od religii prymitywnej. We wszystkich religiach świata wyróżniamy ludzką tęsknotę za matką, za powrotem do prajed- ności. Człowiek z trudnością może oderwać się od magicz­nych rytuałów, które wydają się zapewniać

KIEDY PRZESTAJEMY BYĆ DZIEĆMI

W życiu Jezusa Bóg staje się tak rzeczywisty, że ludzie za­czynają w Niego wierzyć właśnie dzięki Synowi. Jezus jest inspiratorem wiary w Boga; On znaczy więcej niż jakakolwiek siła tego świata. Jego miłość odnajdzie nas w

W INNYM ŚWIECIE

Jedną z charakterystycznych cech dziecięcej egzystencji jest powolne wyłanianie się osobowości z jedności z otoczeniem. Małe dziecko nie stało się jeszcze sobą, z trudnością zachowuje dystans wobec otoczenia. Taka postawa wyjaśnia to, czego inaczej nie moglibyśmy

NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ

Świat na zew­nątrz i wewnątrz jest jednością; jakże dorosły miałby rozpo­znać, z czym ma do czynienia. Dziecko żyjąc, poruszając się, oddychając jest przekonane, że otaczające go przedmioty czynią to samo; świat to jakby jego ciało w